Děti

Kdy navštívit ambulanci klinické logopedie

Klinického logopeda je vhodné vyhledat, jestliže...

Logopedickou péči je vhodné vyhledat také u nejmenších dětí do 3 let věku v případě vrozených vývojových vad (děti s rozštěpem nebo kombinovaným postižením), dále u dětí se sluchovým postižením a u dětí s obtížemi se sáním a polykáním. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat také dětem, které nenavazují oční kontakt či dětem s krátkodobou pozorností.

Včasnost zahájení logopedické péče je významným předpokladem pro úspěšnou terapii. Jestliže si nejste jisti, zda je u Vašeho dítěte již vhodná doba k zahájení logopedické péče, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s Vámi na konzultaci vše probereme a doporučíme další postup. Jsme toho názoru, že je vždy užitečné si alespoň popovídat o tom, jak lze i s nejmenšími dětmi doma efektivně pracovat, aby se u nich řeč vyvíjela správným směrem.

V rámci efektivity logopedické péče v naší ambulanci spolupracujeme s odborníky z oblasti ORL, foniatrie, neurologie, klinické psychologie a dalších příbuzných oborů.

Logopedická cvičení či kroužky v mateřských nebo základních školách v žádném případě nenahrazují návštěvu u klinického logopeda.

Služby ambulance

V naší ambulanci se věnujeme komplexnímu rozvoji řeči u dětí s následujícími obtížemi:

Při práci s dětmi je pro nás prioritou komplexní rozvoj celkové osobnosti dítěte, tedy nejen rozvoj komunikačních schopností a dovedností, ale také všech dalších potřebných oblastí, které s řečí souvisejí. U dětí se zaměřujeme na rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, sluchového vnímání, zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, pozornosti, paměti a dalších důležitých oblastí ovlivňujících vývoj řeči dítěte.

U nejmenších dětí se věnujeme především rozvoji slovní zásoby a porozumění řeči, hravou formou se snažíme podporovat mluvní apetit dítěte.

Samozřejmostí je terapie formou hry, díky které se děti v prostředí naší ambulance cítí lépe a logopedii mohou vnímat jako zábavnou činnost, na kterou se těší. Hra umožňuje dětem lépe se soustředit na danou činnost, a tak je u dětí možné zábavnou formou rozvíjet jejich komunikační schopnosti.

Při práci s nejmenšími dětmi je pro nás velmi důležitá spolupráce s rodiči a jejich maximální zapojení do terapie, aby rodiče věděli, jak doma s dětmi správně pracovat a pozitivně tak ovlivňovat jejich vývoj.

Průběh návštěv

Na první návštěvě v úvodu společně probereme důvod Vašeho příchodu a Váš náhled na komunikační obtíže, které trápí Vás a nebo Vaše dítě. Společně probereme Vaše očekávání a popovídáme si o možnostech efektivní terapie. Poté bude následovat samotné vyšetření a diagnostický závěr, na základě kterého si stanovíme plán terapie a společně se domluvíme na vhodné frekvenci a délce dalších návštěv. Vhodnou délku jednotlivých sezení (30, 45 nebo 60 minut) navrhuje klinický logoped dle individuálních potřeb každého klienta na základě vstupního vyšetření. Délku i frekvenci návštěv lze po domluvě přizpůsobit Vašim požadavkům a možnostem.

Na dalších sezeních se již budeme věnovat individuální terapii.

Celková doba každé návštěvy zahrnuje kromě samotné terapie také úvodní rozhovor a závěrečnou konzultaci včetně naplánování dalšího termínu Vaší návštěvy.

Prosíme o dochvilnost, termíny jsou objednávány na přesný čas.

Domluvené termíny jsou závazné. V případě, že se nebudete moci na Váš termín dostavit (např. z důvodu nemoci), prosíme o zrušení návštěvy alespoň 24 hodin předem, aby termín mohl využít jiný klient.